Línia editorial

Oikonomics, revista d’economia, empresa i societat és una publicació electrònica impulsada pels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC que es proposa com a objectiu l’anàlisi de les interseccions entre economia, empresa i societat, especialment —però no exclusivament— les que responguin als àmbits temàtics següents:

 • La societat del coneixement: anàlisi de les transformacions en l’era digital dels objectes d’estudi de l’economia, l’empresa i les ciències socials. Entenem per societat del coneixement o de la informació l’estadi evolutiu actual de la societat en què la utilització generalitzada de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a la producció i l’intercanvi d’informació i coneixement determina l’evolució i la transformació de la vida social, política i econòmica, especialment, però no exclusivament, als països desenvolupats.
 • Aplicació i repercussions de les TIC en l’estudi, l’ensenyament i la difusió de l’economia, l’empresa i les ciències socials. 

 DOI: http://dx.doi.org/10.7238/issn.2339-9546

 

Amunt
Seccions

Cada número d’Oikonomics s’estructura entorn d’una secció monogràfica o dossier.

Tot seguit, a la secció Activitats acadèmiques s’hi publiquen cròniques, ressenyes i resums de treballs de final de grau o de màster dels Estudis.

Ocasionalment, i per decisió de la direcció de la revista, es publiquen treballs de final de grau o de màster complets.

Amunt
Públic

El públic natural d’Oikonomics és, per la vocació divulgativa de la revista, la comunitat universitària —i el públic general— interessada pels elements d’intersecció entre economia, empresa i societat, especialment des de la perspectiva dels efectes i la influència de l’ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació en aquests àmbits.

Amunt
Periodicitat

La revista es publica dos cops l’any, en els mesos de maig i de novembre.

Amunt
Llengües

Els articles de la revista es publiquen íntegres en català i castellà, i també s’ofereixen el títol, el resum i les paraules clau en anglès.

Amunt
Política de revisió

Oikonomics publica exclusivament articles originals. Admet la presentació de treballs que versin sobre els eixos temàtics de la revista, que seran sotmesos a una avaluació cega per dos experts en cada una de les matèries, proposats pel Consell Editorial.

Amunt
Recepció d'originals

Els autors que vulguin fer arribar una proposta d’article perquè es publiqui a Oikonomics han de complir les indicacions per a l’autor que s’expliquen en l’apartat següent i enviar l’original a oikonomics@uoc.edu.

Amunt
Instruccions per a l'autor

Els articles d’Oikonomics, que s’han de correspondre amb les àrees temàtiques que hem definit, han de ser originals, llevat d’alguns casos excepcionals proposats pel Consell Assessor o el Consell Editorial i aprovats per aquest darrer.

Els autors dels textos acceptats confereixen a Oikonomics el dret de fer-los accessibles permanentment en un arxiu electrònic i, eventualment, de fer-ne una difusió en altres suports.

 

Es recomana fer servir un llenguatge igualitari i no sexista en el text de l’article. Per a més informació podeu consultar aquesta guia: https://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/redaccio/tractament-generes/index.html

 

Si el sexe o gènere és rellevant per a l’estudi, s’hauria d’indicar d’alguna manera en el títol de l'article, el resum i el disseny de la investigació. Si us plau, proporcioneu dades desglossades per sexe o gènere quan sigui apropiat.

 

Pautes

Els articles que s’enviïn perquè els avaluï el Consell Editorial d’Oikonomics han de tenir un màxim de 3.000 paraules i han d’incloure la informació següent:

 • Títol
 • Resum (200 paraules) amb els aspectes i els resultats essencials del treball
 • Paraules clau (de 4 a 6)
 • Cos de l’article, estructurat en apartats i subapartats
 • Bibliografia
 • En cas que incloguin gràfics i imatges, cal que vagin numerats, amb un títol que n’identifiqui el contingut i al peu hi ha de constar la font. Cal indicar clarament el lloc on s’han d’inserir.
 • Dades de l’autor (nom i cognoms, filiació professional, adreça postal professional, adreça electrònica)
 • Breu presentació curricular i fotografia (100-200 paraules)

Plantilla per a la presentació d’originals: oikonomics.dotx.

Referències bibliogràfiques

Les referències bibliogràfiques s’han de presentar seguint la norma ISO 690 (International Standard Organization.Norme internationale ISO 690: documentation – références bibliographiques – contenu, forme et structure (2a. ed.). Ginebra: ISO, 1987), tal com es mostra en els exemples següents:

Per a llibres o monografies

COGNOM/S, Inicial/s del nom. (any). Títol. Número d’edició. Lloc: Editorial. Extensió i detalls materials. (Col·lecció; núm.). 

Exemples:

FINLEY, M. I. (1985). El món d’Ulisses (Gil, O.; trad.). Barcelona: Empúries. 195 pàg. (Biblioteca Universal Empúries; 24).

EASTERLING, P. E.; KNOX, B. M. W. (1982). The Cambridge History of Classical Literature (vol. I: Greek literature). Cambridge: Cambridge University Press.

Per a parts de llibre, contribucions en una miscel·lània, compilacions

COGNOM/S, Inicial/s del nom. (any). «Títol de la part del llibre». A: Dades bibliogràfiques de l’obra completa, localització de la part del llibre.

 • Si l’autor o l’editor del llibre és el mateix que el de la part del llibre que se cita:

Exemple:

VAN STEENBERGHEN, F. (1974). «L’averroïsme latin». A: Introduction à l’étude de la philosophie médiévale. Lovaina-París: Publications Universitaires de Louvain, pàg. 531-554.

 • Si l’autor o l’editor del llibre no coincideix amb el de la part del llibre que se cita:

Exemples:

GINZBURG, C. (1983). «Señales. Raíces de un paradigma indiciario». A: GARGANI, A. (ed.). Crisis de la razón. Nuevos modelos en la relación entre saber y actividad humana. Mèxic: Siglo XXI, pàg. 55-99.

ROBINE, N. (1974). «La lectura». A: ESCARPIT, R. i altres (1974). Hacia una sociología del hecho literario. Madrid: Edicusa, pàg. 275-276.

Per a publicacions periòdiques

Títol: subtítol. Vol. Núm. Any. Lloc de publicació: Editorial. Periodicitat.

Exemple:

Revista d’Etnologia de Catalunya. Núm. 1. 1992. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, Centre de Documentació i Recerca de la Cultura Tradicional i Popular. Semestral.

Per a articles de publicacions periòdiques

COGNOM/S, Inicial/s del nom. (any). «Títol de l’article». Títol de la revista o el manual. Vol., número de l’exemplar, pàg. inicial-pàg. final.

Exemple:

ROSSICH, A. (1986). «La introducció de la mètrica italiana en la poesia catalana». Els Marges. Núm. 35, pàg. 3-20.

Lleis, sentències, resolucions i altres normes

Títol. Publicació, data de publicació, número, pàgines (notes) [opcional].

Exemple:

Llei 1/2003 d’universitats de Catalunya. El nou marc legal del sistema universitari català, 19 de febrer de 2003.

Per a articles en línia

COGNOM/S, Inicial/s del nom. (any). «Títol». Revista [unitat de contingut + tipus de suport]. [Data de consulta].

Exemple:

RAU, A. (1999). «Lo digital se acerca a lo literario. Notas sobre la aplicación de conceptos informáticos a la escritura de textos literarios». Hipertulia. Revista Espéculo [article en línia]. [Data de consulta: 8 de febrer de 2004].

Amunt
Política d'accés obert

La revista proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global de coneixement.

Amunt
Drets d’autor

A partir del maig del 2019, la llicència Creative Commons de la revista Oikonomics passa del CC BY 3.0 Espanya al CC BY 4.0 Internacional. Així, el CC BY 3.0 Espanya s’aplica a tots els continguts dels números de la revista des del 2011 fins al 2018, inclosos (del número 1 al 10). A partir del número 11 (maig del 2019), s’aplica el CC BY 4.0 Internacional.


D’acord amb la llicència 4.0, es permet la còpia, distribució, comunicació pública, obres derivades i usos comercials dels continguts de la revista sempre que se’n citi la font (la revista), l’autor de l’article i la institució que el publica (UOC), tal com consta en la citació recomanada inclosa en cada article. La llicència completa es pot consultar a https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca.

 

És responsabilitat dels autors obtenir els permisos necessaris de les imatges que estiguin subjectes a copyright.

Amunt
Cessió de drets de propietat intel·lectual

L’autor cedeix sense exclusiva als editors de la revista els drets d’explotació (reproducció, distribució, comunicació pública i transformació) per a explotar i comercialitzar l’obra, sencera o en part, en tots els formats i les modalitats d’explotació presents o futurs, en tots els idiomes, per a tot el període de vida de l’obra i per tot el món.


L’autor declara que és l’autor original de l’obra. Els editors queden, per tant, exonerats de qualsevol obligació o responsabilitat per qualsevol acció legal que es pugui derivar de l’obra dipositada per la vulneració de drets de tercers, siguin de propietat intel·lectual o industrial, de secret comercial o qualsevol altre mena. Les opinions expressades a Oikonomics corresponen als autors que les subscriuen i no han de ser necessàriament compartides pel Consell de Redacció ni per la direcció de la revista, que no se’n fan responsables.
 

Amunt
Política de privacitat

La utilització del lloc web de la FUOC i de qualsevol dels serveis que s'hi incorporen pressuposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en la política de privadesa que s'exposa.

1. Recollida de dades i consentiment per a tractar-les

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades personals que se sol·liciten en els nostres formularis o que ens puguin ser facilitades per mitjà de les nostres adreces de correu electrònic s'inclouran als nostres fitxers de dades personals, la responsable i titular dels quals és la FUOC. Així mateix, quan una persona emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que se sol·liciten i n'accepta l'enviament o ens envia un missatge electrònic amb dades personals, autoritza -i ho consent- expressament la FUOC a tractar i incorporar als nostres fitxers les dades personals facilitades i totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents productes o serveis que s'ofereixen en aquesta pàgina web, si bé amb caràcter revocable, i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament expressades a continuació.

Així mateix, informem que totes les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i que els nostres fitxers estan inscrits legalment en el Registre General de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.

La FUOC no es responsabilitza del tractament de les dades personals de les pàgines web a què l'usuari pugui accedir per mitjà dels diferents enllaços que conté la nostra pàgina web.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a l'Estat espanyol, a la qual queden sotmeses les persones, tant nacionals com estrangeres, que utilitzin aquest web.

2. Finalitats del tractament

Les dades que sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat amb la qual es recullen, mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d'aquesta per a la qual han estat cedides, i en cap cas l'usuari no està obligat a facilitar-nos-les; no obstant això, són absolutament necessàries per a poder portar a terme els serveis que li oferim.

Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps de cada formulari, per a la qual cosa l'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a la FUOC o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o amb dades de tercers.

La nostra pàgina web obté les dades personals de l'usuari mitjançant la recepció de diversos formularis i per mitjà del correu electrònic per gestionar la subscripció a la nostre revista, o si escau, per a la seva participació com a autor, corrector o revisor de les mateixes.

La FUOC es reserva el dret de decidir la incorporació o no incorporació de les dades d'aquestes persones als seus fitxers.

3. Dret d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades personals de l'usuari

L'usuari té dret demanar la baixa de la subscripció, a accedir a la informació que el concerneix recopilada en els fitxers de la FUOC, rectificar-la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, en els termes establerts per la Llei, adreçant-se a fuoc_pd@uoc.edu.

La sol·licitud dels drets de cancel·lació de dades per part dels autors, no es farà efectiva en relació als seus articles publicats en la nostra web, sobre la base de la cessió il·limitada de drets de reproducció atorgada pels autors a la FUOC.

Considerem que, si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a estar-hi incorporat mentre sigui adequat per a la finalitat amb què es van obtenir i mentre la FUOC ho consideri oportú.

4. Seguretat

La FUOC, en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals de l'usuari, l'informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar-ne la seguretat tal com exigeix la normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

5. Cessió de dades

L'informem que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades per a les finalitats indicades, i únicament comunicades en els casos previstos legalment i a les entitats que amb la FUOC siguin impulsores de la revista, indicades a la pàgina web, per a la gestió i col·laboració en l'edició de la revista.

La FUOC posa a disposició de l'usuari diferents opcions de recomanació, si bé sota l'exclusiva responsabilitat de l'emissor del missatge, de manera que la FUOC queda eximida de qualsevol responsabilitat amb relació a l'enviament de comunicacions comercials no sol·licitades. En cap cas no conservem l'adreça electrònica del destinatari. Així mateix, queda expressament prohibit l'enviament massiu de missatges per part dels usuaris, per mitjà d'aquestes opcions, o el seu tractament comercial.

6. Galetes

Amb aquest avís, la FUOC comunica als usuaris que utilitzen galetes (cookies) quan naveguen per les diferents pantalles i pàgines del web. Les galetes utilitzades per la FUOC són emmagatzemades al disc dur de l'usuari però no poden llegir les dades contingudes al disc ni els arxius galeta creats per altres proveïdors. La FUOC utilitza les galetes amb l'objectiu de reconèixer els usuaris que s'hagin registrat i poder-los oferir més bon servei i més personalitzat (idioma volgut per l'usuari...). Així mateix, són utilitzades per a obtenir informació totalment anònima sobre dades d'accés (data, hora, minut, freqüència, etc.), per a mesurar alguns paràmetres de trànsit en la pròpia pàgina web i calcular el nombre de visites, de manera que la FUOC pugui enfocar i ajustar els serveis oferts més efectivament. No obstant això, l'usuari podrà impedir la generació de galetes amb l'opció corresponent que tingui el seu programa navegador. En aquest cas, la pàgina web continuarà essent operativa, però sense els avantatges de la personalització.

7. Comunicacions comercials per correu electrònic

En compliment de l'article 21 de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, que prohibeix l'enviament de comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels destinataris, l'informem que l'acceptació d'aquestes condicions d'ús i política de confidencialitat, implica la seva autorització expressa per a fer-li enviaments informatius, comercials, publicitaris i promocionals per aquest mitjà a l'adreça facilitada. No obstant això, si no vol rebre les nostres comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic, ho pot sol·licitar en l'enviament comercial que vulgui, seguint les instruccions que hi ha a cada enviament.

8. Modificació d'aquesta política de confidencialitat

Aquesta política de confidencialitat ha estat establerta amb data 04/11/2012. La FUOC es reserva el dret en el futur de modificar la seva política de protecció de dades d'acord amb el seu criteri o a causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si la FUOC hi introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l'usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. Sigui com sigui, la relació amb l'usuari es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s'accedeix al lloc web i, en conseqüència, és obligatori llegir-les cada vegada que ens faciliti les seves dades per mitjà del nostre web.

Amunt