EditorialNÚMERO 1 (MAIG 2014)

Per què Oikonomics?

El terme economia té el seu origen en el grec oikonomia i fa referència a la direcció o administració d’una casa. Sense renunciar a aquestes arrels clàssiques, neix Oikonomics com a publicació electrònica que es planteja l’anàlisi de les interseccions entre l’economia i l’empresa en la societat actual. Una societat que es troba avui en un estadi evolutiu accelerat, en el qual l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) està tenint efectes transformadors que generen interrogants sobre el seu esdevenir. Oikonomics proposa reflexions que ajudin a interpretar la dimensió i les conseqüències d’aquesta transformació, especialment d’aquelles transformacions derivades de la producció i de l’intercanvi d’informació i coneixement.

La publicació que ara neix es presenta com a una revista electrònica universitària sorgida des de la UOC amb una clara missió de transferència de coneixement a la comunitat acadèmica (estudiants, docents i alumni) , però amb una forta vocació per ampliar la seva influència en àmbits professionals, empresarials i socials. En aquest sentit, Oikonomics es proposa actuar com a nexe d’unió entre les comunitats acadèmiques i els agents socials, empreses i organitzacions involucrats en els processos de canvi. La magnitud de la transformació és tan gran que la col•laboració entre aquests agents és indispensable per a superar els reptes i les oportunitats en benefici del conjunt de la societat.

Cadascuna de les dues edicions anuals d’Oikonomics tindrà com a eix central un tema monogràfic, que s’ha d’ajustar a aquests principis de cerca de respostes en aquest entorn d’incertesa. Es tracta de disseccionar qüestions paradigmàtiques que simbolitzin aquest estadi evolutiu accelerat i de fer-ho des de la perspectiva que transmeten els principis bàsics del mapa competencial transversal dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC. Per tant, aportant una anàlisi crítica amb l’adopció d’actituds i comportaments, d’acord amb una pràctica professional ètica i responsable i seguint uns principis irrenunciables, a partir dels quals hem abordat el primer tema monogràfic d’aquesta revista: l’e-learning com a instrument, una metodologia que a través de la tecnologia facilita un major i millor accés a l’educació. Una qüestió clau en els nostres dies que afecta les institucions educatives de diferents nivells, però també, com es pot identificar en els continguts d’aquesta primera edició, les empreses i organitzacions i el conjunt de la societat pel seu rol facilitador del procés de transformació esmentat.

El dossier monogràfic de cadascuna de les edicions d’aquesta publicació anirà acompanyat d’altres seccions que volen aportar recursos que facilitin l’aprenentatge i fomentin la reflexió i el debat. En aquesta edició s’inclou la publicació d’un treball de màster que va en línia amb el tema del dossier i que presenta un projecte de creació d’una plataforma tecnològica que aglutini i canalitzi els interessos comuns d’un conjunt d’empreses petites i mitjanes en matèria de formació. Finalment, aquesta primera edició es completa amb un article que vol mostrar la utilitat de l’estadística com a àrea de coneixement d’aplicació pràctica en multitud d’activitats quotidianes. Un treball que pot utilitzar-se com a recurs didàctic introductori per a assignatures d’un àrea de coneixement tan important per a l’economia i l’empresa com és l’estadística.

En aquesta primera edició han tingut un protagonisme especial els professors dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC. Ha estat una edició especial, per ser la primera i perquè analitza una qüestió molt propera a la universitat en la qual neix aquesta publicació. No obstant això, la vocació d’aquesta revista electrònica és obrir-se globalment a la participació de la comunitat universitària, professional i empresarial per compartir reflexions i cercar respostes de manera conjunta. Oikonomics, doncs, obre les seves portes a la reflexió col•lectiva. Esperem la vostra participació.

Citació recomanada

FITÓ, Àngels; GOMIS, Joan Miquel. Per què Oikonomics? Oikonomics [en línia]. Maig 2014, no. 1, pp. 1-2. ISSN: 2339-9546. DOI: https://doi.org/10.7238/o.n1.1401


ODS

ODS ODS 4

Sobre els autors