Treballs FinalsNÚMERO 2 (NOV 2014)
Treball final de grau

Avaluació dels estats financers per a determinar els factors clau que afecten la missió d'Adobinve, SL

Resum

Aquest article és una síntesi del meu treball final de grau (TFG)1 d’Administració i Direcció d’Empreses, concretament en l’àmbit de gestió comptable i financera, en el qual he fet una anàlisi integral d’una empresa del sector de l’adobament de la pell, amb l’objectiu de determinar els factors clau que afecten la seva missió. Per a tal fi, he dut a terme una anàlisi quantitativa (economicofinancera) i qualitativa de l’empresa, del sector on opera i finalment de les variables macroeconòmiques del seu entorn.

L’empresa objecte del meu TFG, Adobinve, SL, es dedica a prestar els serveis de ribera per a les pells d’oví i caprí amb destí final a la confecció i el seu àmbit d’actuació és nacional i dins de la comunitat europea.

He considerat més adient enfocar aquest article des de la vessant de la metodologia utilitzada, en l’estudi integral de l’empresa, per tal de localitzar els factors clau per a la consecució de la seva missió, «ser la ribera d’Europa», en tenir el convenciment que pot ser de més ajuda per a futurs TFG en l’àmbit de la gestió comptable i financera.

DAFO;  factors clau;  indicadors;  missió;  ràtios;  sector;  treball digne i creixement econòmic;  ciutats i comunitats sostenibles;  acció climàtica; 
Abstract

This article is a synthesis of my final degree project in Administration and Management, specifically in the area of Accounting and Financial Management, where I have analyzed a company in the leather tanning industry with the aim of determining the key factors towards meeting its target. For this purpose, I have done a quantitative (economic and financial) and qualitative analysis of the company, the industry it operates in and the macroeconomic variables of its environment.

The company studied in my FDP is Adobinve, S.L. It is a tanning company with a national and EU-wide scope, specializing in beamhouse operations with sheep and goat leather for the clothing industry.

For this article, I have deemed more appropriate to take the methodology used in the comprehensive study of the company in order to single out the key factors to meet its "Being Europe’s skin beamhouse" target. I am sure this can be helpful for future FDPs within Accounting and Financial Management.

SWOT;  key factors;  indicators;  target;  rates;  industry;  decent work and economic growth;  sustainable cities and communities;  climate action; 
Introducció

L’objectiu del meu TFG ha estat avaluar els factors clau que afecten la missió d’Adobinve («ser la ribera d’Europa»). Amb aquesta finalitat vaig dur a terme una anàlisi integral de l’empresa, des de la vessant interna, on la vaig valorar tant quantitativament com qualitativament, i des de la vessant externa, on vaig analitzar el sector on opera i el seu entorn econòmic, polític i social. Amb les dades obtingudes vaig disposar de suficient informació per poder fer una diagnosi integral amb les seves recomanacions i posterior simulació. Vaig finalitzar el meu treball amb les conclusions que en vaig extreure, així com amb les implicacions ètiques i socials que podia tenir la consecució de la missió d’Adobinve.

A continuació detallo l’abast del meu TFG:

 • Diagnòstic quantitativa i qualitativa d’Adobinve mitjançant l’anàlisi dels comptes anuals disponibles de cinc exercicis auditats sense excepcions i altres fonts.
 • Estudi del sector, comparant variables clau obtingudes dels comptes anuals disponibles d’una sèrie d’empreses seleccionades mitjançant criteris preestablerts, complementant la informació obtinguda amb les dades de la indústria tèxtil i del cuir disponible a la central de balanços del Banc d’Espanya.
 • Estudi del sector ramader de l’oví a causa de la seva incidència sobre el sector de la pell.
 • Valoració de la situació i perspectiva de l’entorn polític, econòmic i social, amb l’anàlisi de les dades macroeconòmiques que podien afectar les empreses domiciliades a Espanya.
 • Descripció de la situació d’Adobinve al tancament del darrer exercici analitzat.
 • Elaboració d’una matriu DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats).
 • Elaboració d’un diagrama causa-efecte relacionant els punts forts i dèbils amb les seves causes.
 • Diagnòstic integral detectant els factors clau que afecten la missió de l’organització.
 • Proposta de mesures per solucionar els problemes detectats amb la simulació del possible impacte que podria tenir sobre els factors clau de la missió i dels estats financers de l’empresa.
 • Reflexió sobre l’impacte social i ètic de la missió de l’empresa.
 • Conclusions.
1. Anàlisi interna de l’empresa
1.1 Anàlisi quantitativa

Per fer l’anàlisi quantitativa de l’empresa vaig obtenir la memòria dels comptes anuals dels cincs últims exercicis disponibles al Registre Mercantil, els quals estaven auditats sense excepcions, cosa que els dotava de major confiança a l’hora de ser analitzats.

Amb la informació obtinguda vaig fer una valoració de la situació economicofinancera d’Adobinve, SL, avaluant la capacitat de l’empresa a l’hora d’aconseguir la seva missió i utilitzant-la com a punt de partida per a la proposta.

La metodologia de treball que vaig utilitzar per fer l’anàlisi interna va ser:

 • Anàlisi patrimonial mitjançant el mètode de percentatges verticals i horitzontals dels comptes anuals:
  • Balanç
  • Comptes de pèrdues i guanys
  • Estats de canvis del patrimoni net
  • Estat de fluxos d’efectiu
 • Càlcul de fons de maniobra:
  • Fons de maniobra aparent (actiu corrent – passiu corrent)
  • Fons de maniobra necessari (actiu corrent d’explotació – passiu corrent d’explotació)
  • Comparativa entre FM aparent i FM necessari i valoració de la solvència a curt termini de l’empresa.
 • Anàlisi financera i econòmica amb ràtios:
  • Endeutament
  • Solvència a curt termini
  • Gestió de cobraments i pagaments
  • EVA (valor econòmic afegit)
  • WACC (cost ponderat del capital)
  • Rendibilitat econòmica
  • Productivitat
 • Prediccions mitjançant l’enfocament unidimensional i multidimensional:
  • Enfocament unidimensional: per complementar la informació obtinguda amb els mètodes expressats en aquest apartat vaig comparar les dades utilitzant les 5 ràtios amb més poder predictiu, segons l’estudi fet sobre més de 80.000 empreses espanyoles i publicat pel Dr. Oriol Amat. A la taula 1.1 es mostren aquestes ràtios.
 • Taula 1.1 Ràtios amb alt poder predictiu

  Actiu circulant/Deute a curt termini
  Fons propi/Patrimoni net més passiu
  Benefici net/Actiu
  Benefici net/Vendes
  Benefici net/Fons propis
  Font: Amat (2008)
  • Enfocament multidimensional: són diversos els estudis que utilitzen un indicador sintètic per diferenciar les empreses sanejades de les que estan en perill. Potser els més coneguts són la fórmula Z d’Edward Altman o l’índex de Higgins. Per al meu treball vaig considerar més idoni utilitzar l’adaptació, feta per la UPF, de la fórmula Z d’Altman.
1.2 Anàlisi qualitativa

Per fer una anàlisi interna completa és important tenir en compte també el seu intangible a través d’una valoració qualitativa. En aquest cas vaig tenir en compte tres factors:

 • Els recursos humans: qui?
 • Aspectes estratègics: què fa l’empresa?
 • Aspectes operatius: com ho fa l’empresa?
2. Anàlisi externa

Adobinve actua en un sector molt madur. Espanya té una gran tradició mil·lenària en l’art d’adobar, la qual cosa la converteix en la segona productora de pell adobada d’Europa. El seu gran consum de mà d’obra i d’aigua, amb el corresponent impacte mediambiental, ha provocat que part de la producció s’hagi traslladat a països amb costos baixos de mà d’obra i amb una legislació més flexible en medi ambient. Les empreses que han continuat a Europa han hagut d’invertir en tecnologia per millorar els processos productius i el seu impacte sobre el medi ambient. Adobinve posseeix unes magnifiques instal·lacions per a la cura del medi ambient, que li donen un gran valor afegit davant de la competència.

2.1 Anàlisi del sector de l’adob d’oví per a la confecció

Abans de procedir a l’estudi del sector de l’adob d’oví per a la confecció vaig analitzar l’evolució i qualitat de les pells espanyoles d’oví per la seva vital importància en la continuïtat del sector de l’adobament.

Evolució de la qualitat i quantitat de la pell de xai espanyola

Les pells espanyoles han anat perdent qualitat a causa de:

 • Males pràctiques relacionades amb la cria i engreix dels animals.
 • Males pràctiques als escorxadors.
 • Defectes relacionats amb una conservació i una manipulació no correctes de les pells als magatzems.
 • La menor quantitat de pells disponibles amb la disminució de la cabanya i sacrifici d’oví. Al gràfic 1, en què es mostra la descendència del sacrifici d’oví a Espanya, es veu un descens molt significatiu de les pells disponibles per al sector de l’adobament.

 
Gràfic 1. Sacrifici d’oví a Espanya.

Gràfic 1. Sacrifici d’oví a Espanya

Font: Elaboració pròpia, dades del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

 
Criteri de selecció de la mostra del sector

A l’hora d’analitzar el sector on opera una empresa és molt important fer una correcta selecció de les empreses analitzades. En un sector amb molts agents és aconsellable que la mostra representi el sector.

Els criteris de selecció que vaig considerar més adients per al meu estudi van ser el tipus de pell, l’oví i el seu destí final, la confecció. La informació la vaig obtenir de la web d’ACEXPIEL (www.leather-spain.com), que té adscrites 111 empreses que representen el 90% de la producció nacional. En aquesta web hi ha disponibles les taules de les empreses adscrites per tipus de pell i destí final i vaig obtenir un total de 14 empreses per comparar la seva evolució amb la d’Adobinve.

Per poder comparar les empreses seleccionades amb Adobinve vaig haver d’accedir als comptes anuals dels cincs anys analitzats en el meu treball a través del SABI (Sistema d’anàlisi de balanços ibèric).

Posició d’Adobinve en el sector

Un cop treballades les dades de les catorze empreses analitzades vaig escollir una sèrie d’indicadors que fossin comparables entre totes les empreses, com són la quota de mercat, la fórmula Z, el BAIIAD (benefici abans d’interessos, impostos, amortitzacions i dotacions), el BI (benefici abans d’impostos), així com les despeses financeres.

Amb aquestes dades es pot concloure que Adobinve és molt sensible a la tendència del sector, encara que té un comportament millor gràcies a una correcta implantació d’un sistema de control de gestió.

Per complementar la informació del sector vaig ampliar les dades obtingudes amb les dades disponibles a la Central de Balanços del Banc d’Espanya sobre la indústria tèxtil de la confecció i del cuir, i vaig escollir indicadors que es poguessin comparar entre les empreses del mateix sector però amb diferents característiques. Aquests indicadors van ser la rendibilitat econòmica i financera, el cost financer i l’endeutament.

2.2 Anàlisi de l’entorn polític, econòmic i social

Per poder conèixer millor l’entorn on opera qualsevol empresa s’ha de complementar l’anàlisi del sector amb dades macroeconòmiques que ens informen de l’entorn polític, econòmic i social. En el meu treball he analitzat els següents aspectes:

 • Estabilitat política i actitud governamental cap a les empreses:
  El període analitzat en aquest estudi (2008-2012) es caracteritza per una crisi econòmica, social i política, en què consumidors i empreses han perdut la confiança en el Govern.
 • Creixement del país. Els indicadors que ens informen del creixement, estancament o decreixement d’un país són:
  • El PIB (producte interior brut)
  • La inflació
  • L’evolució del tipus d’interès
  • L’IPC (índex de preus del consum)
 • Efecte social de la crisi. Els indicadors que ens informen dels efectes socials durant el període estudiat són:
  • La taxa d’atur
  • Dèficit de les administracions públiques

Les dades macroeconòmiques les vaig obtenir de l’Institut Nacional d’Estadística i de l’Eurostat.

D’altra banda, vaig complementar l’estudi de l’entorn amb l’evolució del mercat de luxe, ja que aquest és el destí final de les pells adobades a l’empresa.

3. Diagnòstic
3.1 Anàlisi DAFO i diagrama de causa-efecte

Amb les dades obtingudes mitjançant l’anàlisi interna i externa vaig disposar de suficient informació per poder fer una matriu DAFO que representés les característiques internes mitjançant les debilitats i fortaleses, i la seva situació externa mitjançant les amenaces i oportunitats.

La matriu DAFO em va servir de base per a la confecció d‘un diagrama de causa-efecte en què vaig relacionar les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats entre si i el seu efecte sobre la empresa.

3.2 Diagnòstic i factors clau

Arribats a aquest punt es pot fer un diagnòstic de l’empresa al seu tancament a 31 de desembre de 2012 i determinar quins són els factors clau per a la consecució de la seva missió de «ser la ribera d’Europa».

 • Diagnòstic a 31 de desembre de 2012:
  • Impacte mediambiental
  • EDAR i abocador propi
  • Aigua, pous propis
  • Alts consums
  • Pèrdua de qualitat i quantitat dels xais espanyols
  • ABC clients perillós
  • Poc endeutada
  • Bona liquiditat
  • Especialitzada només en un tipus de pell
 • Factors clau:
  • Medi ambient: aigua, EDAR (estació depuradora d’aigües residuals), abocador, fiscalitat mediambiental
  • Qualitat del xai espanyol
  • Diversificació en altres tipus de pell
  • I+D+i per reduir els consums: innovació en immobilitzat, millora en les fórmules, millora dels processos
  • Ampliació de l’ABC de clients
  • Passar costos fixos a variables
4. Recomanacions

Basant-me en el meu estudi i en el fet que la missió d’Adobinve és encapçalar la investigació i innovació amb l’objectiu de convertir-se en un model de gestió SOSTENIBLE, EFICIENT I SEGUR, vaig arribar a la conclusió que el factor clau més important era ser una empresa VERDA, motiu pel qual vaig proposar invertir en I+D+i aprofitant la bona liquiditat i palanquejament obtinguts de l’anàlisi dels comptes anuals.

Concretament, la meva proposta consistia en una inversió amb l’objectiu d’aconseguir una millora en la mà d’obra directa, en el consum d’aprovisionament (producte químic) i altres despeses d’explotació (aigua, llum, gas i tributs mediambientals) fent una simulació d’aquesta proposta a cinc anys.

5. Simulació de les recomanacions

A l’hora de fer la simulació vaig partir dels últims comptes anuals analitzats i vaig tenir en compte la informació obtinguda en la memòria i en les ràtios practicades sobre els comptes anuals per fer les projeccions a cinc anys.

La simulació constava de:

 • Balanç provisional.
 • Compte de pèrdues i guanys provisional.
 • Estat de fluxos d’efectiu provisional.
 • Ràtios sobre els comptes anuals provisionals.
6. Implicacions ètiques i/o socials

La creixent preocupació de les societats desenvolupades per l’entorn ha posat en marxa, en les empreses destacades i en la societat, el que es coneix per una comptabilitat mediambiental en la fabricació de productes, l’EP&LA (Environmental Profit and Loss Account).

Temes com l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, la reducció d’emissió de carboni i la reducció en el consum d’aigua i en els consums energètics són els nous conceptes que persegueix un snowball effecte en la cadena de proveïdors d’un article determinat. Adobinve no és indiferent a aquest moviment, per la qual cosa treballa per adaptar els seus processos a les exigències d’una nova comptabilitat verda. La seva capacitat d’adaptació o no serà el factor clau més decisiu per continuar produint en el futur. És per això que en la proposta vaig considerar invertir en maquinària i instal·lacions, per millorar la relació de l’empresa amb el medi ambient.

7. Bibliografia

ACEXPIEL (www.leather-spain.com)

ADOBINVE, SL (www.adobinve.com)

ALEMANY, N.; VILADECANS, C. (2011). Análisis de los estados de cambio en el patrimonio neto y de los estados de flujo de efectivo. Barcelona: ACCID.

AMAT, O. (2008). Análisis Económico-Financiero. Barcelona: Gestión 2000.

AMAT, O. (2008). Análisis integral de empresas. Barcelona: Bresca Editorial, S.L.

BANC CENTRAL D’ESPANYA. Central de balanços (http://www.bde.es/bde/es/areas/cenbal/).

BRUN, X.; LARRAGA, P.; MOYA, M. (2010). Cómo interpretar la información económica. Barcelona: Profit Editorial I., SL.

CAMPA, F. (2009). Análisis de la rentabilidad de la empresa. FUOC: PID_00142063.

CONFEDERACIÓ ESPANYOLA D’ADOBADORS CEC-FECUR. (2005). La indústria de l'adob, de l'art a la tecnologia. Barcelona: Curtidores Españoles.

EUROSTAT (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home)

INSTITUT NACIONAL D’ESTADÍSTICA, (http://www.ine.es).

Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de morositat.

LOEWE, qualitat de la pell espanyola (http://www.loewe.com/eu_es/tradicion-y-origines/la-piel-de-loewe.html) [data de la consulta: 21 d’abril de 2014].

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT, dades estadístiques, enquesta ramadera 2013 (http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/ganaderia/encuestas-ganaderas/#para4) i enquesta sacrifici 2013 (http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/ganaderia/encuestas-sacrificio-ganado/) [data de la consulta: 21 d’abril de 2014].

PLA GENERAL DE COMPTABILITAT, Reial decret 1514/2007.

VALOR AFEGIT, programa en què es mostren les noves inversions en millora dels processos productius d’Adobinve <http://www.tv3.cat/videos/5055971/Es-traspassa-experiencia>, [data de la consulta: 21 d’abril de 2014].

 

Notes
 1. Dipositat en el Repositoir Institucional de la UOC (O2) http://hdl.handle.net/10609/37082, el portal que recull, difon i preserva les publicacions digitals en accés obert dels membres de la UOC, elaborades en el desenvolupament de les seves activitats de recerca, de docència i de gestió.
Citació recomanada

MANRIQUE PÉREZ, María Francisca. Avaluació dels estats financers per a determinar els factors clau que afecten la missió d'Adobinve, SL. Oikonomics [en línia]. Novembre 2014, no. 2, pp. 38-45. ISSN: 2339-9546. DOI: https://doi.org/10.7238/o.n2.1417


ODS

ODS ODS 8 ODS 11 ODS 13

Sobre l'autora