Dossier sobre economia col·laborativa (I): Economies de plataforma i negocis col·laboratius, coordinat per Joan Torrent-SellensNÚMERO 14 (NOVEMBRE 2020)
REVISIÓ DEL MARC CONCEPTUAL

El consum col·laboratiu: de paraula de moda a terme conceptual. Les tres cares de l’economia compartida

Resum

Des de fa una dècada, les recerques relatives a l’economia col·laborativa i el consum col·laboratiu (CC) han anat en augment. Les recerques més importants realitzades s’han centrat en aquest concepte en particular. Aquest article busca reconsiderar el marc conceptual del consum col·laboratiu després de gairebé un lustre d’haver estat formulats els conceptes que van establir els seus fonaments, termes i límits. Per a això, ofereix una definició revisada i una avaluació de l’àmbit i els límits del concepte. Mitjançant la comparació amb altres formes d’intercanvi, explora si aquest continua vigent malgrat els reptes que avui es presenten.

consum col·laboratiu;  economia col·laborativa;  conceptualització;  marc conceptual;  salut i benestar;  treball digne i creixement econòmic;  consum i producció responsables; 
Abstract

It has been a decade now that research on the collaborative economy and colla- borative consumption (CC) has thrived. Tremendous academic research has been conducted into this specific concept. This paper re-evaluates the conceptual framework proposed almost half a decade ago about the conceptual foundations, frontiers and limits of the concept of collaborative consumption. The paper provides a revised definition and assesses to what extent the scope and limits in contrast to other forms of exchange still hold now despite current challenges.

collaborative consumption;  collaborative economy;  conceptualization;  conceptual framework;  good health and well-being;  decent work and economic growth;  responsible consumption and production; 

Accés a la versió en anglès: «Collaborative consumption, a buzzword that has gone conceptual: Three shades of the sharing economy».

Accés a la versió en castellà: «El consumo colaborativo: de palabra de moda a término conceptual. Las tres caras de la economía compartida».


ODS

ODS ODS 3 ODS 8 ODS 12

Sobre l'autora