Dossier sobre economia col·laborativa (i II): Noves estratègies i dimensions alternatives de l'economia de plataforma, coordinat per Lluís Alfons Garay TamajónNÚMERO 15 (MAIG 2021)
NOVES PERSPECTIVES

Canvis en l'oferta d'Airbnb durant la pandèmia de la COVID-19

Resum

Airbnb es considera l'empresa de turisme de major valor en la història i és l'epítom de l'economia de plataforma en el turisme, un sector sumit en la crisi ocasionada per la pandèmia de la COVID-19. Aquest article presenta el context actual de la recerca internacional centrada en Airbnb i és per això que descriu l'origen, l'estat actual i la possible evolució de l'oferta de la plataforma durant i després de la pandèmia. Les dades de l'oferta mundial d'Airbnb el 2018, 2019 i 2020 s'han obtingut de la plataforma pel mètode d'extracció de dades web ('scraping'), les quals revelen que el creixement dinàmic de l'oferta d'allotjament es va detenir en el darrer any. En el transcurs de la pandèmia, l'oferta de la plataforma ha continuat registrant una dispersió geogràfica cap a mercats menys saturats i zones rurals. Els pisos i els apartaments sencers continuen sent cada cop més predominants en l'estructura de les ofertes llistades en la plataforma, mentre que el descens en el percentatge d'ofertes dels amfitrions amb ofertes múltiples indica una desacceleració en el procés de professionalització de l'oferta.

Airbnb;  peer-to-peer accommodation;  allotjament entre parells;  economia de plataformes;  economia compartida;  salut i benestar;  treball digne i creixement econòmic;  ciutats i comunitats sostenibles; 
Abstract

Airbnb is the most valuable tourism company in history and an epitome of the platform economy in tourism. Since 2020, together with the entire tourism sector, it has experienced the crisis caused by the COVID-19 pandemic. The paper presents the context for the current international research on Airbnb by describing the origin, current state, and possible developments of the platform offer during and after the pandemic. The data on the global Airbnb offer in 2018, 2019, and 2020 comes from web-scraping the platform website. It shows that the dynamic growth of accommodation supply stopped in the last year. The platform offer has continued to disperse geographically towards less saturated markets and rural areas during the pandemic period. Entire flats and apartments have been continuously growing in dominance in the structure of the listing, while the slower growth in the percentage of multihosts’ listings indicates a slowdown in the process of the professionalisation of the platform offer.

Airbnb;  peer-to-peer accommodation;  peer-to-peer accommodation;  platform economy;  sharing economy;  good health and well-being;  decent work and economic growth;  sustainable cities and communities; 

Accés a la versió en anglès: «Changes in the global Airbnb offer during the COVID-19 pandemic».


Accés a la versió en castellà: «Cambios en la oferta de Airbnb durante la pandemia de COVID-19».


ODS

ODS ODS 3 ODS 8 ODS 11

Sobre l'autor