Video webinar OikonomicsNÚMERO 16 (NOVEMBRE 2021)
VIDEO WEBINAR OIKONOMICS

Desenvolupament sostenible i ODS

Resum

Oikonomics, la revista d’economia, empresa i societat de la UOC publica en la seva edició 16 un dossier sota el títol: «Vectors de sostenibilitat: visions des de l’economia». Prèviament, el 14 d’abril de 2021, s’havia organitzat, en el marc dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC, un webinar dedicat a l’anàlisi del desenvolupament sostenible i els ODS, amb la participació com a ponents del coordinador del dossier d’Oikonomics, el professor Albert Puig, i de l’autor del primer dels articles del monogràfic, el catedràtic Joan Torrent. La sessió va ser moderada pel també professor de la UOC i membre del consell de redacció d’Oikonomics August Corrons, i complementa els continguts del dossier de l’edició 16 d’Oikonomics.

desenvolupament sostenible; 
Abstract

Oikonomics, the UOC’s journal of economics, business and society, publishes in its 16th edition a dossier under the title: “Sustainability vectors: visions from economy”. Previously, on 14 April 2021, a webinar dedicated to the analysis of sustainable development and the SDGs had been organised within the framework of the UOC’s Economics and Business Studies, with the participation as speaker of the coordinator of the Oikonomics dossier, Professor Albert Puig, and the author of the first of the articles in the monograph, Professor Joan Torrent. The session was moderated by August Corrons, also a UOC professor and member of the Oikonomics editorial board, and it complements the contents of the dossier of the 16th edition of the journal.

sustainable development; 


ODS

ODS ODS 1 ODS 8 ODS 10